Kredi

Sanayi şirketleri ve üretim yapacak şirketleri kredi sağlayan bankalar. Kredi kampanyaları ve faiz oranları.

Kredi ihtiyaçlı bir kimseye vadesi belirlenmiş olarak bir süre sonra değerini koruyarak geri almak kaydıyla satın alma gücü ve nakdi rezerv sağlanması veya bu satın alma gücünün devredilmesi olarak tanımlanır.

Burada sözü edilen kredi türü ise nakdi kredi tanımıdır. Ancak bazı bankalar şirketlere ve bireylere yani bir tüzel ya da gerçek kişi adına lehine garanti ve kefalet vererek de ihtiyaç çözümü anlamında kredilendirme yapabilir. Bu kredi türüne de gayri nakdi kredi denir. Kredi sözcük kökeni olarak eski Latince’de bir şeye inanma, kişilere duyulan güven anlamına gelen credere sözcüğünden gelmektedir.

Finans kuruluşları ve bankalar kişi veya şirketlere kullandırdıkları nakdi kredilerden faiz ve komisyon gelirleri tahsil ederken, gayri nakdi kredilerden de getirileri verilen garanti ve kefaletin tutarının belirli oranlarında komisyon geliri veya kar payı alarak gelir kaydederler.

Piyasaya kullandırılan nakdi krediler bankaların ve finans kurumlarının bilançosunun aktif kaleminde yer alırken, nakdi olmayan gayri nakdi krediler ise fiziksel maddi değer taşımadığından ve teminat ve taahhütten ibaret olduğundan bilanço kalemleri dışında, gelir tablosuna açılan nazım hesaplar olarak takip edilir.

Krediler Nasıl Verilmektedir?

Kredi kullandırmak alıcı ve borçlu olarak iki taraf arasında gerçekleşen ve yazılı olması kaydı ile bir hukuki sözleşme olarak da açıklanabilir. Bu kurulan sözleşmede alıcı ve borçlu taraflar olarak iki taraf olurken eğer kredi sözleşmesinde kefil varsa üçüncü taraf olarak sözleşme de yer alır. Kredi sözleşmeleri genel itibari ile konu itibarıyla çok yönlü sözleşmelerdir, başlıca kredi türleri;

  • Belirli bir refah sağlama ve satın alma gücünün borç veren tarafça, borç açılan tarafa maddi olarak devri, kredi açma ve borç verme sözleşmeleri ve nakdi kredi türü olarak,
  • Değeri belirli bir malın, ederi ve bedeli kredi sözleşmesinde yazılı olarak belirlenmiş üzerinde mutabakat sağlanmış koşullarla geri ödenmesi vaadiyle verilmesi veya devri, finansal kiralama ve leasing işlemleri olarak,

Kredi kullandırma yöntemleri farklı biçimlerde olabilir. Burada esas olan refah ve satın alma gücünün taraflar arasında sözleşmeye bağlı ve geri ödenmesi şartıyla devredilmesidir.

Konut kredisi

Konut kredisi tüketicilere ve bireylerin bir konutu veya mülkü satın almaları için satın alınan mülke ipotek konularak kullandırılan ve diğer kredi türlerinden alınan KKDF ve BSMV gibi vergilerden muaf tutulan kredilendirme ve finansman şeklidir. Tüketicilere kullandırılacak konut kredisinde konut eksperinin veya uzmanının belirlediği emsal fiyatın %80’ine kadar varan oranlarla konut kredisi kullanılabilir.

Taşıt Kredisi

Taşıt kredisi tüketicilerin talebi olan sıfır veya ikinci el araç alımlarını finanse etmek amacı ile kullanılan bireysel bir kredi türüdür. Satın alınan araç kredi vadesi bitene kadar taşıt banka tarafından ipotek altına alınır.

Bayram Kredisi

Bankaların resmi bayram dönemlerinde, yapılacak tatil, gidilmesi gereken ziyaret veya bu dönemler de artan alışveriş masraflarının finansmanına yönelik olarak sundukları dönemsel kampanya kredileridir. Bayram kredileri tür olarak ihtiyaç kredisi türü çerçevesinde düzenlenen dönemsel kredi kampanyalarıdır.

Esnaf Kredisi

KOBİ kredisi adı ile de bilinen esnaf kredisi türü, küçük ve orta büyüklükte işletme sahiplerinin ar ge masrafları ile üretimde gerekli finansmanı sağlamak ve işlerini geliştirmek için yararlanabildikleri bir kredi türüdür. Uzun vadeli borçlanma fırsatı sağlayan ticari krediler bu kredi türüne girmektedir.